English info
-

Kalendář akcí

Náš facebook
Náš RSS kanál
Ptejte se knihovny

Knihovní řád


§ 1 Všeobecná ustanovení

 1. Městská knihovna Krnov je veřejnou knihovnou. Své základní služby nabízí občanům a institucím po uhrazení registračního poplatku.
 2. Knihovna rovněž poskytuje informační, reprografické a další doplňkové služby, z nichž některé jsou zpoplatněny.
 3. Knihovna půjčuje zvukové dokumenty. Provoz hudební knihovny se řídí samostatným výpůjčním řádem.
 4. Uživatelé jsou povinni chránit zařízení knihovny a knihovní fond.
 5. Uživatelé knihovny jsou povinni seznámit se s knihovním řádem, dbát na jeho dodržování a na pokyny pracovníků knihovny.

§ 2 Členství v knihovně

 1. Uživatel se přihlašuje na základě předložení občanského průkazu, cizí státní příslušník na základě předložení povolení k pobytu. U dětí a mládeže do 15 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce, resp. předložení jakéhokoliv průkazu (např. průkazu pojištěnce).
 2. Uživatel obdrží čtenářský průkaz, který ho opravňuje navštěvovat všechna oddělení knihovny. Čtenářský průkaz není nutné vystavovat pro jednorázové užití prezenčních služeb knihovny.
 3. Registraci čtenářů je nutno každým rokem obnovit.
 4. Každý čtenář je povinen každoročně zaplatit stanovený registrační poplatek na jeden kalendářní rok. Lhůta běží ode dne, kdy je poplatek uhrazen. Čtenář může zaplatit i vyšší než stanovený registrační poplatek, s tím že prostředky takto získané budou využity na další nákup literatury.

§ 3 Práva a povinnosti uživatele knihovny

 1. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Za škody vzniklé zneužitím ztraceného průkazu, zodpovídá jeho majitel, pokud ztrátu průkazu knihovně bez odkladu nenahlásí.
 2. Uživatel je povinen předložit čtenářský průkaz při každé návštěvě knihovny. Je také povinen ohlásit knihovně případné změny jména, adresy, e-mailu, telefonu apod.
 3. Čtenář si může vypůjčit maximálně 20 dokumentů. Výpůjční doba je jeden měsíc: trvá od data výpůjčky k témuž datu následujícího měsíce. Před uplynutím lhůty může být na požádání čtenáře prodloužena o další měsíc, nejvýše však dvakrát, nežádá-li o dílo další čtenář. Na překročení výpůjční doby nemusí knihovna uživatele upozorňovat. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, jestliže je nutné uspokojit další čtenářské požadavky. Výpůjční doba periodik je dva týdny. Poslední čísla periodik se půjčují pouze prezenčně.
 4. O výpůjčce rozhoduje knihovna. Počet zapůjčených dokumentů může být omezen. Dokumenty, které jsou určeny k prezenčnímu studiu uživatelů, jsou k dispozici pouze v budově knihovny; tyto dokumenty nelze půjčit domů. Skenujeme pouze z materiálů knihovny.
 5. Před odchodem z prostor knihovny je návštěvník povinen vrátit prezenčně vypůjčené materiály v neporušeném stavu knihovníkovi. Dokumenty, které si půjčuje domů, je povinen předložit k evidování pracovníkovi příslušného oddělení.
 6. Uživatel zodpovídá u půjčených dokumentů za jejich případné poškození. Je proto povinen nakládat s půjčenými dokumenty šetrně a není oprávněn je dále půjčovat, vpisovat do nich jakékoli poznámky, odstraňovat přílohy, apod. Je v zájmu uživatele prohlédnout si dokument před vypůjčením a případné poškození nahlásit knihovníkovi. Za poškození dokumentu se stanoví náhrada až do výše reálné ceny dokumentu. Cenu dokumentu stanoví knihovna.
 7. V případě ztráty nebo poškození dokumentu bude požadována náhrada škody, a to zajištěním náhradního výtisku téhož titulu nebo zaplacením plné hodnoty dokumentu. Není-li to možné je uživatel povinen ztrátu dokumentů pro knihovnu nepostradatelných nahradit vázanou fotokopií nebo částkou odpovídající pořizovací ceně fotokopie. Uživatel je navíc vždy povinen uhradit náklady spojené se znovuuvedením knihovní jednotky do výpůjčního procesu (zpracování dokumentu).
 8. Registrovaný čtenář má možnost požádat o rezervaci díla, které je toho času vypůjčeno. Nemá-li knihovna ve svých fondech požadovanou literaturu, na požádání ji zprostředkuje meziknihovní výpůjční službou (MVS) nebo mezinárodní meziknihovní výpůjční službou (MMVS). Tato služba je zpoplatněna.
 9. Registrovaným čtenářům je v knihovně umožněno půjčování deskových her. Tyto hry si mohou zájemci půjčit v dětském oddělení na 1 měsíc.
 10. Čtečky elektronických knih se půjčují v oddělení pro dospělé čtenáře. Čtečky jsou půjčovány registrovaným čtenářům na dobu 30 dnů. Při vypůjčení čtečky je nutno složit kauci (jistinu) ve výši 500,- Kč. Při vrácení čtečky je jistina vydána zpět. Při půjčování čtečky je s každým uživatelem uzavřena smlouva o výpůjčce, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky. V případě poškození čtečky nebo nevrácení jejího příslušenství bude jistina započtena proti vzniklé škodě. Pokud nebude čtečka vrácena v dohodnuté lhůtě, uhradí uživatel knihovně poplatky z prodlení ve výši 10,- Kč za každý započatý den prodlení.
  Čtečka je půjčována s elektronickými knihami uloženými v její paměti. Seznam knih je dostupný zde nebo přímo v oddělení pro dospělé čtenáře.
 11. Vypůjčené knihy a časopisy lze vracet i prostřednictvím biblioboxu.
 12. Uživatel, který nedodržuje podmínky knihovního řádu, může být z řad čtenářů knihovny vyloučen.

§ 4 Poplatky

 1. Čtenářské a sankční poplatky a ostatní poplatky jsou řešeny samostatným ceníkem.

§ 5 Závěrečná ustanovení

 1. Připomínky ke službám knihovny mohou uživatelé podávat osobně u ředitele knihovny nebo u vedoucích jednotlivých oddělení knihovny. Výjimky z ustanovení knihovního řádu povoluje ředitel knihovny.
 2. Tento knihovní řád nabývá platnosti dnem 12. 6. 2014.

Petr Cestr
ředitel Městské knihovny

 

O knihovně

Naše oddělení

Jste tady poprvé?

Fotogalerie

TOPlist